Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại

Các điều khoản trọng tài khiếm khuyết

Các điều khoản trọng tài khiếm khuyết

10/30/2019

Những khiếm khuyết thường gặp trong một thỏa thuận trọng tài bao gồm lỗi thiếu nhất quán, thiếu rõ ràng và thiếu tính khả thi. Các lập luận về việc liệu một thỏa thuận trọng tài bao gồm một hoặc nhiều lỗi như trên có thể được nêu ra trong nhiều trường hợp.

Tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp

Tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp

10/30/2019

Thông thường một thủ tục trọng tài để giải quyết tranh chấp sẽ không kết thúc mà không có ít nhất một phiên họp ngắn trong đó các bên trình bày trực tiếp trước hội đồng trọng tài và hội đồng trọng tài làm rõ các vấn đề được đệ trình trong các chứng cứ, văn bản của người làm chứng.

Tính độc lập của thỏa thuận trọng tài

Tính độc lập của thỏa thuận trọng tài

10/30/2019

Khái niệm  tính độc lập của điều khoản trọng tài  (hay  sự tự chủ của điều khoản trọng tài  ở một số hệ thống luật khác) có nghĩa là điều khoản trọng tài trong một hợp đồng sẽ được coi là tách biệt so với hợp đồng chính có chứa điều khoản trọng tài đó, và do đó, vẫn tồn tại khi hợp đồng bị chấm dứt.

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp