Ấn phẩm Luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam: Bản án và bình luận bản án

29 Tháng 10, 2019
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định lớn trong pháp luật dân sự, một chế định được hình thành nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến thiệt hại phát sinh ngoài hợp đồng. Hiện nay vẫn chưa có một cuốn sách nào tập hợp và bình luận những quyết định, bản án của Tòa án (gọi chung là bản án) về vấn đề này trong khi đó các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng rất phổ biến và phức tạp.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định lớn trong pháp luật dân sự, một chế định được hình thành nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến thiệt hại phát sinh ngoài hợp đồng. Hiện nay vẫn chưa có một cuốn sách nào tập hợp và bình luận những quyết định, bản án của Tòa án (gọi chung là bản án) về vấn đề này trong khi đó các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng rất phổ biến và phức tạp.

Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và bình luận bản án trong thời gian học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại Cộng hòa Pháp và giảng dạy tại Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đã tuyển chọn một số bản án của Tòa án Việt Nam về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng để công bố cùng với bình luận do chính tác giả thực hiện[1]. Những bản án được sử dụng ở đây liên quan đến một số vấn đề cơ bảm của chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và chưa được người khác bình luận.Về nội dung, chúng tôi không bình luận “vụ án” mà bình luận “bản án”. Bởi lẽ, việc khai thác toàn bộ “vụ án” là rất khó, mất nhiều thời gian trong khi đó “bản án” là “nội dung cô đọng” của vụ án được Tòa án thể hiện trong quyết định của mình. Khi bình luận, chúng tôi còn sử dụng, trích dẫn nhiều bản án khác để làm sáng tỏ một số vấn đề pháp lý liên quan đến bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng[2].

 Ở một số nước như Pháp, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, việc sửa đổi chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đang được tiến hành. Ở châu Âu, một Bộ nguyên tắc về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đã hình thành và đang thu hút nhiều học giả. Ở Việt Nam, Bộ luật dân sự dành cả một chương lớn cho chế định này và nhìn chung ít có sự thay đổi lớn giữa Bộ luật dân sự 1995 và Bộ luật dân sự 2005. Tuy nhiên, đối chiếu các quy định hiện hành với thực tiễn xét xử của Tòa án Việt Nam, với một số hệ thống pháp luật khác thì chúng ta thấy chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của chúng ta thể hiện nhiều điểm chưa hoàn thiện.

Theo Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp, chúng ta sẽ “hoàn thiện chế định hợp đồng, bồi thường”. Điều này cho thấy nhu cầu hoàn thiện chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một thực tế. Thông qua việc phân tích và đối chiếu văn bản pháp luật với thực tiễn xét xử cùng việc so sánh với một số hệ thống luật khác, tác giả hy vọng cung cấp những thông tin, hướng hoàn thiện một chế định lớn trong hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam. Khi có điều kiện, chúng ta nên sửa đổi Bộ luật dân sự hiện hành và trong khi chưa sửa đổi được Bộ luật dân sự, một số giải pháp được hình thành trong thực tiễn xét xử nên được phát triển đối với những vấn đề tương tự.

[Trích: Lời tác giả]

Từ nhu cầu và thực tiễn nghiên cứu, tác giả cùng các đồng tác giả và giảng viên, sinh viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã biên soạn và phát hành ấn phẩm "Luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam: Bản án và bình luận bản án". Cuốn sách hiện đang được bán tại Trung tâm học liệu trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và một số nhà sách tại Hà Nội và Tp. HCM. 


[1] Về phương pháp bình luận bản án, xem Đỗ Văn Đại: Luật hợp đồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009 (tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung), tr. 17 và tiếp theo.

[2] Tên của chủ đề đã được thay bằng tên khác trong một số vụ việc

Last Event

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp