...

Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung

27 Tháng 4, 2021

Chiều 22/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phan Chí Hiếu và Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Đồng Ngọc Ba đã chủ trì buổi làm việc với các Bộ, ngành về việc thực hiện nhiệm vụ “tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật” theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ. 

Nghị quyết số 45/NQ-CP xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Cụ thể, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật; theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Việc xây dựng hoặc tham gia ý kiến về văn bản pháp luật phải bám sát yêu cầu phát triển và đổi mới của ngành, lĩnh vực quản lý; tránh tình trạng không có ý kiến dẫn đến văn bản ban hành không khả thi hoặc phát sinh vướng mắc mới. 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Đồng Ngọc Ba đã chủ trì buổi làm việc 

Đặc biệt, các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục và khẩn trương rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, theo dõi, tổ chức thực hiện để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển.

Qua rà soát cho thấy hầu hết các luật, pháp lệnh được đề cập tại Báo cáo số 442/BC-CP của Chính phủ chưa có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 hoặc dự kiến đề nghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Theo yêu cầu tại điểm b mục II.3 của Nghị quyết số 45/NQ-CP, Danh mục các VBQPPL cần xử lý phải xác định rõ tiến độ và nội dung cụ thể và làm cơ sở để đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2021,2022 và các năm tiếp theo. Do đó, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất cụ thể tiến độ xử lý đối với các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đã được kiến nghị tại Báo cáo số 442/BC-CP. Trường hợp đề xuất bổ sung thêm nội dung cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các VBQPPL đã được kiến nghị xử lý tại Báo cáo số 442/BC-CP, trong đó cần nêu nội dung các vấn đề lớn và định hướng sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ của VBQPPL.

Trên cơ sở kết quả ban đầu đã rà soát và thống nhất giữa các Bộ, ngành, Bộ Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc việc gửi báo cáo để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định và Danh mục các VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới với tiến độ và nội dung cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành vào cuối tháng 5/2021 và làm cơ sở đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2021,2022 và các năm tiếp theo.

Ngoài ra, Nghị quyết số 45/NQ-CP cũng yêu cầu các bộ, cơ quan được giao chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của năm 2021 bám sát Chương trình toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, báo cáo Thường trực Chính phủ trước khi trình Chính phủ, nhất là dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quy hoạch và các Nghị định liên quan...; không để tình trạng nợ, chậm, chất lượng kém khi ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành. Sớm hoàn thiện, ban hành các nghị định để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như sửa đổi Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án đầu tư; Nghị định số 167/2017/NĐ-CP về sắp xếp lại, xử lý tài sản công...

Để việc triển khai các nội dung nêu trên được thống nhất, hiệu quả, tại cuộc họp, các bộ, cơ quan ngang bộ đã cho ý kiến về phạm vi, đối tượng VBQPPL được rà soát và kiến nghị xử lý để hoàn thiện dự thảo Quyết định và Danh mục trình Thủ tướng ban hành. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ ưu tiên hoàn thiện Danh mục các VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới gửi cho Bộ Tư pháp trước ngày 15/5 đế kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Bên cạnh đó, các bộ, ngành cần bám sát kết quả rà soát tại Báo cáo số 442/BC-CP ngày 01/10/2020 của Chính phủ; chủ động rà soát, đề xuất các nội dung mới cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, trong đó cần nêu rõ các định hướng lớn và tiến độ thực hiện. 

Theo Kim Quy, Báo Pháp luật Việt Nam.

Tin liên quan

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI