THƯ VIỆN

Tài liệu nghiên cứu

Hòa giải thương mại (Chương 5, Sách Trắng EUROCHAM 2020)

Hòa giải thương mại (Chương 5, Sách Trắng EUROCHAM 2020)

Hòa giải thương mại đã được sử dụng như một phương thức giải quyết tranh chấp thương mại trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại hoặc tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại, với sự hỗ trợ của hòa giải viên thương mại đóng vai trò trung gian.

07 Tháng 8, 2020
EUROCHAM
Download
Thực tiễn thi hành Luật Trọng tài thương mại tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Thực tiễn thi hành Luật Trọng tài thương mại tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 05 năm 2005 chỉ đạo “Hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế (trọng tài, hoà giải) phù hợp với tập quán thương mại quốc tế. Tham gia các điều ước quốc tế đa phương về tương trợ tư pháp, nhất là các điều ước liên quan tới việc công nhận và cho thi hành các bản án, quyết định của toà án, quyết định trọng tài thương mại”

17 Tháng 7, 2022
LS. Vũ Ánh Dương, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Download
Tọa đàm Góp ý Dự thảo Luật PPP: Hợp đồng và Giải quyết tranh chấp

Tọa đàm Góp ý Dự thảo Luật PPP: Hợp đồng và Giải quyết tranh chấp

CÁC GÓP Ý VỀ HỢP ĐỒNG PPP: CHỦ THỂ HỢP ĐỒNG, QUYỀN & NGHĨA VỤ TRONG HỢP ĐỒNG, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG PPP.
CÁC GÓP Ý VỀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG THEO HÌNH THỨC PPP (Chương X: Giải quyết Kiến nghị, Tranh chấp và Xử lý Vi phạm).

11 Tháng 5, 2020
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Download
Tổng quan về Hòa giải thương mại tại Việt Nam

Tổng quan về Hòa giải thương mại tại Việt Nam

Trước khi có Nghị định 22/2017/NĐ-CP ban hành ngày 22/02/2017 và có hiệu lực từ ngày 15/4/2017 (gọi tắt là Nghị định 22), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã cung cấp dịch vụ hòa giải với Quy tắc hòa giải từ năm 2007 và đã có 5 vụ hòa giải tại VIAC theo Quy tắc này. Tuy nhiên, cơ sở pháp lý cho hoạt động này chỉ dừng lại ở khung pháp luật tại một số đạo luật như Luật Thương mại 2005, Luật Trọng tài thương mại 2010, Luật Đầu tư 2014 và Bộ luật dân sự 2015 v.v.

08 Tháng 7, 2020
ThS. Phan Trọng Đạt, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Download
Góp ý Dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư Chương X: Giải quyết kiến nghị, tranh chấp và xử lý vi phạm

Góp ý Dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư Chương X: Giải quyết kiến nghị, tranh chấp và xử lý vi phạm

Chương X của Dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) hiện được xây dựng tương đối ngắn gọn với 05 điều luật. Thấy rằng, nếu dựa trên trình tự về mặt thời gian thì thứ tự các điều luật Chương X Dự thảo nên được điều chỉnh. Cụ thể, đưa Điều 104 hiện nay lên trước Điều 103 để các vấn đề liên quan đến giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư được xếp cạnh nhau và logic theo sự tiến triển của các xung đột/ tranh chấp.

11 Tháng 5, 2021
Vũ Thị Hằng, Trưởng phòng Ban Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Download
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI