FAQ

Hãy để chúng tôi giải đáp những thắc mắc của bạn

Bạn có thể dựa vào các chủ đề dưới đây để tìm câu trả lời

1. Những ai có quyền tham dự phiên họp giải quyết vụ tranh chấp?
Khoản 3 Điều 25 Quy tắc VIAC quy định như sau: Phiên họp giải quyết vụ tranh chấp không công khai, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Các bên có quyền mời người làm chứng, mời người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tham dự phiên họp giải quyết vụ tranh chấp và phải thông báo cho Hội đồng Trọng tài trước ngày mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp. Hội đồng Trọng tài tự mình hoặc theo yêu cầu của một bên, có quyền mời tổ chức, cá nhân giám định, định giá tài sản và chuyên gia theo quy định tại Điều 19 của Quy tắc tham dự phiên họp giải quyết vụ tranh chấp. Trong trường hợp có sự đồng ý của các bên, Hội đồng Trọng tài có thể cho phép những người khác tham dự phiên họp giải quyết vụ tranh chấp.
2. Các bên có thể ghi âm hoặc quay phim tại phiên họp giải quyết vụ tranh chấp hay không?
3. Trọng tài có thể tiến hành phiên họp khi một bên hoặc cả hai bên vắng mặt được không?
4. Trường hợp nào thì một bên có quyền yêu cầu hoãn phiên họp? Việc yêu cầu hoãn phiên họp phải có những điều kiện kiện gì? Bên nào phải chịu chi phí phát sinh do hoãn phiên họp?
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI