THƯ VIỆN

Hợp đồng mẫu

HD003 | Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Thương mại Quốc tế

HD003 | Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Thương mại Quốc tế

Hợp đồng Mẫu này gồm các quy tắc cơ bản cho một hợp đồng mua bán quốc tế, ví dụ như các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các Bên; các biện pháp chế tài do vi phạm hợp đồng bởi Bên Mua; các biện pháp chế tài do vi phạm hợp đồng bởi Bên Bán, Các quy luật chung dành cho cả hai bên. Hợp đồng cũng bao gồm các điều khoản chung được chấp nhận rộng rãi trong các hợp đồng thương mại quốc tế.

20 Tháng 5, 2021
Download
HD002 | Hợp đồng Liên doanh Quốc tế

HD002 | Hợp đồng Liên doanh Quốc tế

Hợp đồng Mẫu này là khung khổ cho việc liên doanh giữa hai bên với mục tiêu thành lập một công ty sở hữu chung công ty liên doanh ("JVC”).

20 Tháng 5, 2021
Download
HD001 | Hợp đồng Liên danh Quốc tế

HD001 | Hợp đồng Liên danh Quốc tế

Hợp đồng Mẫu này là một khung cơ bản cho một sự Liên danh hay hợp tác giữa hai bên mà không thành lập một thực thể liên doanh nào. Liên kết chỉ dựa trên hợp đồng giữa các bên. (Loại hình này đôi khi còn được gọi là liên doanh theo hợp đồng).

20 Tháng 5, 2021
Download
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI