Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường Trường Đại học Hải Phòng khóa II. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.