THƯ VIỆN

Tài liệu sự kiện

2021 VIAC's Arbitration Series | Chủ đề 07: Tránh thỏa thuận trọng tài khiếm khuyết – Một số lưu ý trong quá trình soạn thảo

2021 VIAC's Arbitration Series | Chủ đề 07: Tránh thỏa thuận trọng tài khiếm khuyết – Một số lưu ý trong quá trình soạn thảo

Nội dung: (1) Các yếu tố cốt lõi của một thỏa thuận trọng tài có hiệu lực; (2) Cách xử lý một điều khoản trọng tài khiếm khuyết/ khuyết tật.

15 Tháng 7, 2022
Webinar
Download
2021 VIAC's Arbitration Series | Chủ đề 06: Chi phí trong thủ tục trọng tài thương mại và vấn đề bồi hoàn chi phí pháp lý, chi phí luật sư tại Việt Nam

2021 VIAC's Arbitration Series | Chủ đề 06: Chi phí trong thủ tục trọng tài thương mại và vấn đề bồi hoàn chi phí pháp lý, chi phí luật sư tại Việt Nam

Nội dung: (1) Lập kế hoạch chi phí cho một vụ kiện trọng tài quốc tế và vấn đề chi phí pháp lý, chi phí luật sư – Một số lưu ý; (2) Chia sẻ thực tiễn về lựa chọn trọng tài viên từ góc nhìn Luật sư, Trọng tài viên và tổ chức trọng tài.
08 Tháng 7, 2021
Trực tuyến
Download
2021 VIAC's Arbitration Series | Chủ đề 05: Vấn đề lãi suất trong vụ kiện trọng tài thương mại

2021 VIAC's Arbitration Series | Chủ đề 05: Vấn đề lãi suất trong vụ kiện trọng tài thương mại

Nội dung: (1) Một số cách thức giải thích pháp luật áp dụng cho tính lãi trong các vụ kiện tại trọng tài và tòa án; (2) Chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết cá nhân về chuẩn bị các chứng cứ có một yêu cầu đòi trả lãi đối với Luật sư, đánh giá chứng cứ và quyết định đối với yêu cầu trả lãi đối với Trọng tài viên.
01 Tháng 7, 2021
Trực tuyến
Download
2021 VIAC's Arbitration Series | Chủ đề 04: Bàn về lựa chọn địa điểm trọng tài đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam – Kinh nghiệm thực tiễn tại VIAC và SIAC

2021 VIAC's Arbitration Series | Chủ đề 04: Bàn về lựa chọn địa điểm trọng tài đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam – Kinh nghiệm thực tiễn tại VIAC và SIAC

Nội dung: (1) Các cân nhắc khi thỏa thuận lựa chọn địa điểm trọng tài trong các Hợp đồng có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam; (2) Một số lưu ý từ thực tiễn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại liên quan đến vấn đề địa điểm trọng tài.
25 Tháng 6, 2021
Download
2021 VIAC's Arbitration Series | Chủ đề 03: Quản lý và giải quyết các tranh chấp nội bộ công ty và trong mua bán & sáp nhập doanh nghiệp - Các kinh nghiệm từ thực tiễn tranh chấp

2021 VIAC's Arbitration Series | Chủ đề 03: Quản lý và giải quyết các tranh chấp nội bộ công ty và trong mua bán & sáp nhập doanh nghiệp - Các kinh nghiệm từ thực tiễn tranh chấp

Nội dung: (1) Tranh chấp nội bộ công ty và trong mua bán & sáp nhập doanh nghiệp theo Luạt doanh nghiệp 2020 - Một số vấn đề chung; (2) Quản lý và giải quyết tranh chấp nội bộ công ty và trong mua bán & sáp nhập doanh nghiệp thông qua ADR - kinh nghiệm của chuyên gia.
17 Tháng 6, 2021
Trực tuyến
Download
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI